hakkımızda slider baslık

Ankara'da yapılacak olan 4.Sivas Günlerine Hepiniz Davetlisiniz Sivas'dan gelecek olan standlarımızda alışverişin tadına varın.

Bildirge

Tüzüğümüz

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

MADDE 1- KURULUŞ
Yasalar ile bu Ana tüzük hükümleri uyarınca “Ankara Sivaslı Dernekler
Federasyonu” adı ile bir federasyon kurulmuştur. Federasyonun kısa adı
“ASİDEF” dir.

MADDE 2- HUKUKİ DAYANAK
Bu tüzük, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri ile 31.03.2005 tarihli Dernekler Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- TANIMLAR
Bu tüzükte geçen;
Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,
Mülki idare amirliği : Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,
Dernekler birimi : İl dernekler müdürlüğü ve ilçe dernekler büro şefliğini,
Dernek merkezi : Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
Kanun : 5253 sayılı Dernekler Kanununu,
Medeni Kanun : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,
Federasyon : Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu(ASİDEF)

MADDE 4- MERKEZ
ASİDEF’in merkezi Ankara’dır. Genel kurula katılma hakkına sahip temsilci sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla gerekli görülen yerlerde temsilcilik kurulabilir.

MADDE 5- FEDERASYONUN AMACI
ASİDEF’in amacı; “ demokratik, geniş tabanlı, bağımsız ve güçlü bir sivil toplum örgütü oluşturarak yöremizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine yardımcı olmak, toplumsal barışa katkıda bulunmak, ulusal ve uluslar arası platformda sesimizi duyurmaktır.

MADDE 6- ÇALIŞMA KONULARI VE İLKELERİ
1. Federasyon faaliyetleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü, milli, manevi ve kültürel değerlerini kendisine rehber edinir. Bununla birlikte Federasyon yapacağı çalışmalarda, Anayasaya, kanunlara, uluslar arası hukuk kurallarına, genel kabul görmüş evrensel değerlere, demokratik ve laik cumhuriyete bağlı kalır. Öngörülen amaçlar doğrultusunda kültürel çeşitliliğin toplumdaki birliktelik duygusunu geliştiren ve pekiştiren bir zenginlik olduğu anlayışını benimser ve destekler. Federasyon kararlarını alırken, faaliyetlerini planlarken ve önceliklerini belirlerken demokratik, çoğulcu ve katılımcı zihniyeti benimseyerek üye derneklerin görüş ve önerilerini değerlendirmeye tabii tutar.
2. Sivas ili, ilçe ve köy dernekleri ile Sivas iliyle bağlantılı bütün dernekler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Demokratik anlayış çerçevesinde üye derneklerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri etkinlikleri ve projeleri birlikte yapmaya çalışır.
3. “Tarih ve Kültür” şehri kimliği ön plana çıkmış olan Sivas’ın aynı zamanda bir “sanayi” şehri olabilmesi için gerekli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu amaçla, ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için sahip olunan ekonomik ve beşeri sermayenin yöremize aktarılmasına yardımcı olur. Bu sermayeyi verimli yatırıma dönüştürmek için yapılacak çalışmalara katkıda bulunur.
4. Ulusal ve uluslararası kuruluşların bütçelerinden ayrılan fonlardan yararlanmak için yetkili mercilerden izin almak kaydıyla önceden belirlenmiş alanlara yönelik projeler hazırlar.
5. Başarılı ve yardıma muhtaç Sivas’lı öğrencilerin eğitim ve konaklama ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla eğitim kurumları ve yurtlar yapılması, burs verilmesi konusunu iç yönetmelik veya yönetim kurulu kararıyla belirler. Eğitimde ortaya çıkan fırsat eşitsizliği ve maddi ve manevi engelleri bertaraf etmek için okul, kreş, dershane, kütüphane, meslek edindirme kursları açılması hususunda aynı yolu takip eder.
6. Sağlık ve çevre bilincinin yerleştirilmesi, kırsal ve kentsel kalkınma, uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmış insanları yeniden topluma kazandırma ve bunlar gibi toplumsal konularda her türlü eğitici faaliyette bulunur.
7. Sivas kültürü ve geleneksel değerlerini koruyup yaşatmak amacıyla şenlikler, şölenler, geleneksel yemek günleri, gezi turları, gençler arasında sosyal ve sportif yarışmalar organize eder. Federasyona üye derneklerce düzenlenecek seminer, konferans ve paneller gibi kültürel etkinliklere temsilciler göndererek katılım sağlar ve/veya bu tür etkinlikleri bizzat düzenler. Başka kurum ve kuruluşlarca federasyonun amacı doğrultusunda düzenlenecek toplantılara ve çalışmalara her türlü desteği verir.
8. Sivas’ın tarihi-kültürel özelliklerini, geleneksel ve folklorik değerleri tanıtmak, objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde ışık tutmak amacıyla dergi, kitap, gazete ve bülten çıkararak kamuoyunu bilgilendirir. Aynı amaçlar doğrultusunda teknolojinin imkanlarından yararlanarak Web sitesi ve tanıtım CD’si gibi elektronik ortamlarda yöresel kültürü bölgeye, ülkeye ve tüm dünyaya tanıtır. Kültürel çeşitlilik arasında uyum ve koordinasyon sağlamak için gerekli çabayı sarf eder.
9. İlimizin doğal yapısını korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak için ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerde bulunur. Ekolojik dengeyi bozacak tehditlere karşı görüşlerini deklare eder, gerekirse tavır alır. Düzenli kentleşmenin alt yapısını gerçekleştirmek amacıyla zemin etüdü vs. gibi çalışmalara katkıda bulunur.
10. Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir ve yurt içinde ve dışında kurulmuş dernek, konfederasyon veya sair üst kuruluşlara üye olarak katılabilir.
11. Ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlarda görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli mercilere ve kamuoyuna iletebilir.
12. Genel kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda amaçları ile ilgili türlü borç ve taahhüt altına girebilir.
13. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olmak kaydı ile vakıf, yardımlaşma sandığı ve gelir getirici ve arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurabilir.
14. Gerekli görülen hallerde taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerine ipotek ve benzeri her türlü ayni hakları koydurabilir, her türlü inşaatı yaptırabilir, mülkiyetinde bulunan taşınmazları işletebilir veya işletilmesi için devredebilir.
15. Benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan her türlü yardım ve bağış alır ve verir, vasiyetleri kabul eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

MADDE 7- ÜYELİK KOŞULLARI
ASİDEF üyesi olan kuruluşlar:
a) Tüzel kişiliği kazanmış;
b) ASİDEF’in gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme taahhüdünde bulunmuş;
c) ASİDEF’in ana tüzük hükümlerine uymayı taahhüt etmiş;
d) Yasa ve yönetmeliklerde öngörülen üyelik koşullarını taşıyan ;
e) Genel Kurul toplantılarında federasyona üyelik konusunda karar almış olan;
dernekler olması şartı aranır.

MADDE 8- KURUCU ÜYELER
ASİDEF’in, aşağıda adları, merkezleri, adresleri, kurucu temsilcilerinin tabiiyetleri, meslekleri ve ikamet adresleri yazılı olan kurucu üye dernekler tarafından kurulmuştur.
1.    Sivas Kültürel ve Sosyal  Yardımlaşma Derneği
2.    Zaralılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği
3.    İmranlı Merkez Köyleri  Kültür  Yardımlaşma, Dayanışma Derneği
4.    İmder
5.    Suşehri  Kültür   ve  Dayanışma Derneği
6.    Koyulhisar  ve Köyleri  Kültür, Dayanışma Derneği
7.    Kangal Birliği Derneği
8.    Yıldızeli  İlçesini  Kalkındırma  ve Güzelleştirme Derneği
9.    Ankara Gürünlüler Derneği
10.    Gölova Kültür ve Dayanışma Derneği
11.    Divriği  Derneği

MADDE 9- ÜYELİK İŞLEMLERİ
ASİDEF’e üye olabilmek için;
(a) Her dernek kendi genel kurullarında karar almak suretiyle ASİDEF’e girmek için yazılı olarak müracaat edebilirler. ASİDEF’e üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın eşit haklara sahip olurlar ve Genel Kurulda 5 delege ile temsil edilirler. Yönetim Kurulu, kuruluşların üyelik için yaptıkları başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuran derneğin yönetim kuruluna yazılı olarak duyurmak zorundadır.
(b) Üye dernekler gerekli ödentileri ödemeyi taahhüt etmelidirler. ASİDEF üyeliği için aşağıdaki işlemler yapılır:
1. ASİDEF üyesi olmak isteyen adaylar, ASİDEF’in amaç ve hizmet konuları ile Ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup ASİDEF yönetimine sunarlar,
2. Aday derneğin üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üyenin önerisi şarttır.
3. Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren 30 iş günü içinde adayın müracaatı ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
4. Adayın federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Üyelik ile ilgili ödeme yükümlülükleri yerine getirilmedikçe ASİDEF üyeliği kazanılamaz.
5. Bu Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, üyeler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, federasyon üyesi kuruluşların, üye sayılarına ve ASİDEF Genel Kurulunda kendilerini temsil edecek delege sayılarına bakılmaz.

MADDE 10- ÜYELİKTEN AYRILMA
ASİDEF üyeliğinin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur. Her üye, dilediği zaman ASİDEF’ten ayrılabilir. Üyelerin, ayrılma isteği ve kararını Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile bildirmesi zorunludur. Ayrılan üye ayrılış tarihine kadar ki mali yükümlülüklerini de yerine getirmekle sorumludur.

MADDE 11- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA (22 Ocak 2011 tarihli 3.Olağan Genel Kurulunda değiştirilmiş hali)
Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler mevzuatta belirtilmiştir.
Bunlardan başka üyelikten çıkarılma nedenleri aşağıda sayılmıştır.
1. ASİDEF Anatüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışlar ile bu kararların gerçekleşmesini önleyici faaliyette bulunmak.
2. Federasyon delegelerini belirtilen süre içinde bildirmemek.
Üyelikten çıkarılma şartlarından birinin gerçekleştiği saptanan üye kuruluşlar, ASİDEF Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararla üyelikten çıkartılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin, bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum, kararı veren kurulca yeniden incelenir. Kurul ilk kararında ısrar ederse bu durum üye kuruluşa yeniden yazılı olarak bildirilir.
3. Bir yıla ait ödentisini, o yılın bitiminden sonraki altı ay içinde ödememek.
Bu şekilde ödemelerini yapmayan üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile ASİDEF üyeliğinden çıkartılırlar. Ancak çıkartılmadan önce, üyeye, yıllık ödentisini ödemesi için taahhütlü bir mektup gönderilmesi ve mektup postalandıktan sonra iki ay beklenilmesi gerekir. Çıkartılan üye, kendisine bildirilen karara karşı, ASİDEF Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar, üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde ASİDEF Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkartılan üye, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, federasyon Yönetim Kurulu, yasal yollara başvurabilir.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin üst üste üç defa veya yılda toplam altı defa yönetim kurulu toplantılarına yazılı mazeret bildirmeden katılmamaları halinde bu durum üyesi olduğu derneğin adresine taahhütlü bir mektup ile bildirilir. Bildirimi izleyen yönetim kurulu toplantılarına da üst üste üç defa katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer ve üyesi olduğu dernek ASİDEF Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılma kararı Derneğin adresine iadeli taahhütlü bir mektup ile bildirilir. Üyelikten çıkarılma işlemine 30 gün içinde itiraz edilmesi halinde bu itirazı ilk Genel Kurul’da görüşülür ve karara bağlanır. Bu karar kesin olup, üyelikten çıkarılan dernek genel hükümlere göre yargı yoluna başvurabilir. İtiraz edilmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı uygulanır ve Dernek üyeliği sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

MADDE 12- ORGANLAR
ASİDEF organları aşağıda gösterilmiştir,
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu

MADDE 13- GENEL KURUL
13.1 Genel Kurulun Teşkili
Federasyon Genel Kurul toplantısı aşağıdaki üyelerin katılımı ile gerçekleşir.
(a) Federasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri
(b) Federasyon denetleme kurulu başkan ve üyeleri
(c) Üye derneklerce seçilecek delegeler
Delegeler arasında herhangi bir sebeple boşalma olursa ilgili dernek yedek delege üye sırasına göre boşalan delegeyi tamamlar. Delegelik süresi, bağlı bulunduğu derneklerin genel kurul zamanları ile sınırlıdır.
13.2 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Genel Kurul, ASİDEF en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
(a) Yasalar ile ASİDEF ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda, gerekli kararları almak,
(b) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak;
(c) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile çalışma dönemi için zorunlu diğer yönetim organları asil ve yedek üyelerini seçmek;
(d) Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek;
(e) ASİDEF Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerileri görüşüp karara bağlamak;
(f) İtiraz halinde ASİDEF üyeliğinden çıkarmalar hakkında nihai karar vermek;
(g) ASİDEF’e taşınmaz mal satın alınması, kiralanması, onaylanması veya satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek;
(h) ASİDEF’in anonim ortaklıklara iştiraki, iktisadi işletmeler, vakıflar ve benzeri kuruluşlar kurmasına karar vermek;
(i) ASİDEF’in yurt dışındaki kuruluşlara katılması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak;
(j) ASİDEF’in tasfiyesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek; (Üye sayısının 5’in altına düşmesi ve bu durumun üç ay içinde giderilmemesi durumunda )
(k)Konfederasyona katılma durumunda katılım kararını vermek ve Konfederasyonda ASİDEF’i temsil edecek kişileri seçmek;
(l) ASİDEF organlarını denetlemek, haklı nedenlerin ortaya çıkması durumunda bu organların üyelerini görevden almak;
(m) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf, yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşların kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermektir.
13.2 Yıllık Olağan Toplantı
Genel Kurul, üyelerinin gösterecekleri delegeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. ASİDEF Genel Kurulu, 2 yılda bir olağan olarak Ocak ayında toplanır ve delegelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile ASİDEF merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.
13.3 Genel Kurulun Oluşması
Her üye Genel Kurulda 5 delege ile temsil edilir. Genel Kurula mazereti sebebiyle katılamayan delegenin yerine üye kuruluşun seçmiş olduğu yedek delege katılabilir.
13.4 Genel Kurul Çağrı ve Toplantı Yöntemi
(a) ASİDEF Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üye kuruluşlar ve delegeler çizelgesini saptar.
(b) Genel Kurula katılacak kuruluşlara Genel kurulun yapılacağı tarih ve yeri, en az 15 gün önce iadeli taahhütlü mektup veya gazete ilanı veya elektronik posta ile bildirilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
(c) İkinci toplantı, yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üye delegeleri ile açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak, katılan delege sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
(d) Genel Kurula katılacak üye delegeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre, Genel Kurula katılan delegelerin sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları bir tutanakla saptanır.
(e) Gerekli çoğunluk sağlanmışsa, Genel Kurul toplantısı ASİDEF Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana, hazır bulunan delegeler arasından, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir.
(f) Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
(g) Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş delegelerin bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılamaz. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır.
13.5 Olağanüstü Genel Kurul
Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulu Genel Kurulu, en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.
(a) ASİDEF üye sayısının beşte biri (1/5) yazılı ve imzalı olarak Genel Kurul toplantısı yapılmasını talep ederlerse;
(b) Yönetim Kurulu üçte iki oy çoğunluğu ile karar alırsa;
(d) Denetleme Kurulu, ASİDEF hesap işlemleri veya bütçe konusunda oybirliği ile karar alırsa; Olağanüstü Genel Kurul toplantısı mevzuata ve Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile ASİDEF üyelerinin tamamının kanunda ve Tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 14- YÖNETİM KURULU (22 Ocak 2011 tarihli 3.Olağan Genel Kurulunda değiştirilmiş hali)
14.1 Yönetim Kurulu Oluşumu
(a) Yönetim Kurulu, (11) asil ve (11)yedek üyeden oluşur.
(b) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler Genel Kurulda aldıkları oy miktarına göre göreve çağrılırlar.
14.2 Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri
Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
(a) Yönetim Kurulu seçimi izleyen altı iş günü içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir başkan seçer. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapar. Başkan Yardımcılarından biri Sayman, biri de Genel Sekreter görevlerini yerine getirir. Yönetimde etkinliğin ve katılımcığın en üst seviyede belirlenmesi bakımından, diğer Başkan Yardımcılarının ASİDEF’in  çalışma konuları ve faaliyetlerinden sorumlu oldukları görevler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(b) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
(c) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
(d) Yönetim Kurulunun karar yeter sayısı toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazladır.
14.3 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
(a) Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak,
(b) ASİDEF’i temsil etmek,
(c) Yeni çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,
(d) Geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,
(e) Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, üyelerin üyeliklerine son vermek,
(f) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak,
(g) ASİDEF ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
(h) Yukarıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve ana tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkisine girmeyen konularda, gerekli tüm kararları almak; uygulamada bulunmak,
(ı) Üyelerinin görüşlerini de alarak, Konfederasyon Genel Kurulunda
ASİDEF’i temsil edecek kişileri belirleyip Genel Kurula önermek,
(i) ASİDEF’in yapacağı faaliyet ve etkinlikler kapsamında geçici olarak iktisadi işletme açılmasına ve kapatılmasına karar vermek,

MADDE 15. DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
ASİDEF’de iç denetim esastır Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
(a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
(b) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (10) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir yardımcı üye seçer.
(c) Yedek üyeler Genel Kurulda aldıkları oy miktarına göre boşalan asil üyelerin yerlerine çağrılırlar.
(d) Denetleme Kurulu, ASİDEF’in bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 16- ORTAK HÜKÜMLER (22 Ocak 2011 tarihli 3.Olağan Genel Kurulunda değiştirilmiş hali)
Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

MADDE 17-ÇALIŞMA GRUPLARI VEYA YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ
ASİDEF, amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak Çalışma Grupları veya Yönetim ve Hizmet Komiteleri kurabilir.
Çalışma Grupları veya Yönetim ve Hizmet komiteleri, Yönetim, Denetleme Kurullarının karar almalarına veya yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

MADDE 18- ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE
ASİDEF’in bütçe dönemi 1 Ocak‘ta başlar ve 31 Aralık‘ta sona erer. Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultusunda etkin olarak çalışmasına katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla federasyonda yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu önerileri doğrultusunda ve üçte iki (2/3) çoğunlukla Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

MADDE 19- TAŞINMAZ MAL EDİNME VE FEDERASYONUN GELİRLERİ(22 Ocak 2011 tarihli 3.Olağan Genel Kurulunda değiştirilmiş hali)
ASİDEF satın alınan veya bağış ve vasiyet yolu ile federasyona intikal eden taşınmaz malların federasyon adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa bildirmesi zorunludur.
ASİDEF’in gelirleri ise aşağıda gösterilmiştir.
19.1 Ödentiler
(a) Giriş Ödentisi: Giriş ödentisi ve ödeme şekli Genel Kurul tarafından belirlenir.
(b) Yıllık Ödenti: Yıllık ödenti Genel Kurul tarafından belirlenen ve her üye kuruluşun, üyeliğinin devamı süresince her yıl ödeyeceği ödentidir. Yıllık ödenti miktarını arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Giriş ödentisi ödenen yıl içinde ayrıca yıllık ödenti yapılmaz.
19.2 Diğer Gelirler
ASİDEF faaliyetleri sonuncunda malvarlığından, taşınır -taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri, koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler ve sair gelirlerden oluşur.
Federasyon katkı payları, amaçları doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek, üst kuruluşlara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve ödeme şekli Genel Kurul kararı ile belirlenir.
ASİDEF, Mülki İdare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunarak, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alır.

MADDE 20- DEFTER VE KAYITLAR
ASİDEF’in İlgili mevzuata uygun olarak tutulacak defterlerin, notere veya dernekler birimine tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 21- GELİR VE GİDERLERDE USUL
ASİDEF gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Federasyon gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi,Yönetim Kurulu kararı ile basımevlerine bastırır. Basımevleri bastığı makbuzlarla ilgili bilgileri 15 gün içinde mülki amirliğe bildirir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 22- DELEGELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Hiçbir delege, ASİDEF’e delege olmaya ve delege kalmaya zorlanamaz ve her delege istifa etme hakkına sahiptir. Her delegenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. ASİDEF delegeleri eşit haklara sahiptir. Federasyon tüzüğünde, delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı delegeler veya üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
Delegeler ve üye dernekler, ASİDEF’in düzenine uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdürler. Federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici davranışlardan veya kararlardan kaçınmakla yükümlüdürler.
ASİDEF Yönetim Kurulu tarafından, üye kuruluşun delegelerinden herhangi birinin fiillerinin, kanuna, federasyon tüzüğüne ve amaçlarına aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, durum üye derneğin Yönetim Kuruluna bildirilerek, anılan delegenin 60 gün içerisinde değiştirilmesi talep edilir.

MADDE 23- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30(otuz) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek delegelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları federasyonun merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 24- ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi, Genel Kurula aittir. Genel Kurul tüzük değişikliği için katılma hakkı bulunan delegelerin en az 2/3‘ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da, katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği kararı alınabilir.

MADDE 25- FEDERASYONUN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ
Genel Kurul, her zaman ASİDEF’in feshine karar verebilir. Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3‘ünün toplantı da hazır bulunması şarttır. İlk toplantı da bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın , toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.
Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
Üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, federasyon kendiliğinden dağılmış sayılır.
ASİDEF’in feshi halinde, tasfiye işlemleri, Genel Kurul tarafından seçilen (5) kişilik Tasfiye Kurulu tarafından yapılır. ASİDEF’in mal varlığı, işsizlikle mücadelede ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere, üyeliği kesintisiz en az beş (5) yıl sürmüş ve tasfiye işlemleri başladığında sürmekte olan, federasyona borcu bulunmayan üye kuruluşlar arasında eşit olarak bölünerek üye kuruluşlara devredilir.

MADDE 26- FEDERASYONUN BORÇLANMA USÜLLERİ
Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 27- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 28- YÜRÜRLÜK
Bu ana tüzük, Geçici Yönetim Kurulu tarafından mülki amirliğe başvurulması ile birlikte yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 1- Geçici (kurucu) Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri, ikametgahları ve federasyondaki görevleri şöyledir;
1. Ünsal ARTUR / Başkan
2. Muharrem ÜLGER / Başkan Yrd.
3. Cemal ÇEVİK / Başkan Yrd.
4. Fadime UÇAR / Başkan Yrd.
5. / Genel Sekreter
6. Yaşar TOZAR / Genel Sekreter Yrd.
7. Doğan YALÇINKAYA / Genel Sayman
8. Alaattin AYDIN / Genel Sayman Yrd.
9. Celal AYDOĞDUŞ / Yönetim Kurulu Üyesi
10. Yüksel ÇALIŞKAN / Yönetim Kurulu Üyesi
11. Erol YANAR / Yönetim Kurulu Üyesi

Başa Dön